Річна регулярна інформація:

Річна інформація за 2019 рік (22.04.2020)

Річна інформація за 2019 рік (22.04.2020)

Річна інформація за 2018 рік (26.04.2019)

Річна інформація за 2018 рік (26.04.2019)

Річна інформація за 2017 рік (25.04.2018)

Річна інформація за 2016 рік (27.04.2017)

Річна інформація за 2015 рік (28.04.2016)

Річна інформація за 2014 рік (27.04.2015)

Річна інформація за 2013 рік

Річна інформація за 2012 рік

Річна інформація за 2011 рік

 

Річна інформація за 2010 рік:

Титульний аркуш
Зміст
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
Інформація про державну реєстрацію емітента
Банки, що обслуговують емітента
Основні види діяльності
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Інформація про загальні збори акціонерів
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
Інформація про випуски акцій емітента
Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Опис бізнесу
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Інформація про зобов'язання емітента
Інформація про стан корпоративного управління
Річна фінансова звітність